Com es finança

El projecte Ateneu, des de l’Associació Bidó de Nou Barris i segons el criteri d’accés a la cultura com a dret universal que la societat ha de defensar, es finança a través d'un 50% de fons públics provinents de diferents administracions. No obstant, i complint amb el criteri d’autonomia, també compta amb un 50% de finançament generat recursos propis, ja sigui des de l’activitat de l’Ateneu, com des de la Cartera de Serveis de Bidó que reverteix en el mateix projecte.

Col·laboren amb l'entitat El Bidó de Nou Barris:

  • L’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris i Institut de Cultura (ICUB)
  • El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
  • El Ministerio de Cultura (INAEM)
  • Altres aportacions públiques
  • Altres aportacions privades