31 de gener 2018

12 mesos, 12 històries.

Continuem el projecte 12 mesos, 12 històries. De gener a desembre de 2018 entrevistarem a professionals del circ social d'arreu, recollint diferents realitats i experiències amb la intenció de donar veu i visibilitat a la gent que treballla sobre el terreny.

Les entrevistes les publicarem en català i castellà (al final trobareu l'altre versió). 

 

Estíbaliz Sanchis Gómez: professional de circ social del mes de febrer.

Estíbaliz és feminista i activista. Es mou per l’àmbit de l’associacionisme des dels 15 anys; a entitats juvenils, projectes de cooperació internacional, de recuperació d’espais buits i vinculant l’art amb el desenvolupament comunitari. A l’actualitat, dona xerrades sobre prevenció de la violència de gènere a professorat, mares i pares, i combina els estudis del Grau Superior en Tècnica de Promoció de la Igualtat de Gènere amb la gerència de l’Associació Donyet Ardit on treballen la inclusió social a través del circ.

 

Vivim a la era de les noves tecnologies. Podries fer una BIO de tu mateixa en 140 caràcters. Com un tuït.

Transito la dècada dels 30. M'agrada cantar, ballar i acostumo a escriure per escoltar-me. Em vaig apropar al circ perquè no entenc la vida sense el dret a jugar.

 

Què és per tu el circ social? Una definició?

Principalment una eina de transformació, un camí cap a una mateixa per viure millor en i amb l'entorn que ens rodeja. El circ social és jugar amb altres persones sense importar que això no és "el que toqui", és una oportunitat per cuidar-nos, reptar-nos, aprendre's, compartir-nos, sanar-nos i sobre tot, divertir-nos. Té molt poc de competitiu, no es tan important produir sinó gaudir. El que importa en el circ social és que el procés sigui empoderar-te, aconseguir mostrar-ho serà el que arranqui l'aplaudiment en el "producte" final.

El circ social, a més, té un component marcadament polític, sobre els marges al  món que entenem com "normalitzat". Aquelles persones o col·lectius que solem deixar a les perifèries es converteixen en generadors d'art i bellesa, de gaudiment i alegria. Transforma els discursos, mima els defectes i exalça el ridícul. El circ social és un pont que ens apropar des dels impulsos més innats: crear i jugar.

 

I et dediques a això perquè...

 Crec que és l'únic que podria fer. Angela Davis va dir: "la revolució és una cosa seria, la més seria en la vida d'un revolucionari. Quan u es compromet en la lluita, deu ser per sempre". Fa anys que estic involucrada en moviments ciutadans i conforme he anat creixent s'ha anat fiançant en mi la idea de que es des d'ahí des d'on es pot aconseguir algun canvi. Em queixo constantment de les situacions injustes, em fan mal les discriminacions i les cotilles socials però quan veig a la gent practicar circ, quan m’ajunto amb les meves amigues circenses a jugar o assisteixo a espectacles en viu, recupero la esperança. Em dedico a açò perquè m'agrada més veure a la gent riure que plorar.

 

A l'actualitat, treballes en algo relacionat amb el circ social?

 Sí, soc la gerent de l'Associació Donyet Ardit, a Alacant. Dit així sona molt rimbombant però en realitat la meva funció es basa en donar suport a l'equip que som a l’associació a generar una estructura que es sostingui en el temps que, en la pràctica, es procurar que la burocràcia no fagociti nostre projecte de circ socioeducatiu. Porto casi tota la gestió de l'associació amb una modesta jornada remunerada i molt de treball en equip. Tenim en marxa dos tallers de circ estables per nenes, nens i joves, col·laborem en varies xarxes de treball relacionades amb el circ i procurem dir que sí a totes les canyes que ens llancen des d'altres col·lectius si ens sentim a gust èticament parlant. Estem tractant d'aconseguir uns antics cinemes en desús que són municipals i els hem sol·licitat en cessió d'ús per instal·lar-nos i donar-li forma a l'Escola de Circ d'Alacant però la nostra agenda i la de l'administració van per diferents veredes, de moment. A més, aquest any és nostre 20 aniversari i hem aconseguit treure avant una Gala de Circ al Teatre Principal de la nostra ciutat. Així que treball no ens falta.

 

Què creus que necessita el circ social com sector professional?

Pues es que ens vegi tan ben avingudes/ts que sovint penso que res, jejeje. Però si tingués que escollir algo diria dues coses. Una: visibilitat, les ciutats en que vivim mereixen ser impregnades del que fem i no sol els barris o projectes en els que treballem. El dret a jugar i a gaudir es per totes i tots, així que compartir-ho és quasi un deure. I dos: feminisme. I açò ho dic en un sentit molt ampli: per suposat perspectiva de gènere en els continguts però també aplicar-nos l'ètica de la cura, aquelles persones que estem en l'art i/o en l'activisme solem donar el dos cents per cent i això, sovint, fa que passem per damunt dels nostres temps, de la conciliació, de les nostres necessitats com individus i com grups. Per ser un sector professional que intervingui socialment de forma eficaç fa falta tenir una mirada feminista que posi la vida per damunt de tot, que mantingui un discurs coherent amb l'acció, que es cuidi per poder cuidar.

 

Què milloraries de la formació que rebem les professionals del circ social?

El reconeixement oficial, el circ és un art integral el qual aprenentatge és ardu i mereix estar acreditat. Si a això li sumem que l'aplicació social d'aquest art necessita una formació específica, el resultat és que les aquelles persones que ens dediquem al circ social ens deixem molt de temps i dines en formar-nos adequadament i, a efectes formatius reglats, no compta. També convidaria al sector en general a recordar-nos en les formacions que organitzem, de jugar més. Conceptualitzar està molt bé però el que aprenem jugant no se'ns oblida mai i, a sobre, és el nostre tema!

 

La idea d'aquestes entrades és visibilitzar a altres professionals del circ social. Hi ha alguna referent per tu, o algo que ens vulguis contar...

Pues per mi ha sigut molt important conèixer a la companya de Circo Corsaro en Nápoles, Sesa Cesaroni, qui està obrint camí en la pedagogia circense amb perspectiva de gènere i respecte a les diversitats sexuals a Europa. L'intercanvi de material amb ella en relació al circ, gènere i drets lgtbi ens ha animat des de la Federació Estatal d'Escoles de Circ Socioeducatiu (FEECSE) a obrir una línia de treball transversal en aquest sentit i em sembla que va a ser un camí bonic de recórrer junt a la resta de companyes i companys. De fet, ja ho està sent.

 

[CAST]

Estíbaliz es feminista y activista. Se mueve por el ámbito del asociacionismo desde los 15 años; en entidades juveniles, proyectos de cooperación internacional, de recuperación de espacios vacíos y vinculando el arte con el desarrollo comunitario. En la actualidad, da charlas sobre prevención de la violencia de género a profesorado, madres y padres, y combina los estudios del Grado Superior en Técnica de Promoción de la Igualdad de Género con la gerencia de la Asociación Donyet Ardit donde trabajan la inclusión social a través del circo.

 

Vivimos en la era de las nuevas tecnologías. Puedes hacer una BIO de ti en 140 caracteres. Como un tuit.

Transito la década de los 30. Me gusta cantar, bailar y suelo escribir para escucharme. Me acerqué al circo porque no entiendo la vida sin el derecho a jugar.

 

¿Qué es para ti el circo social? ¿Una definición?

Principalmente una herramienta de transformación, un camino hacia una misma para vivir mejor en y con el entorno que nos rodea. El circo social es jugar con otras personas  sin importar que eso no es «lo que toque», es una oportunidad para cuidarnos, retarnos, aprendernos, compartirnos, sanarnos y sobre todo, divertirnos. Tiene muy poco de competitivo, no es tan importante producir sino disfrutar. Lo que importa en el circo social es que el proceso sea empoderante, conseguir mostrar eso será lo que arranque el aplauso en el «producto» final.

El circo social, además, tiene un componente marcadamente político, acerca los márgenes al mundo que entendemos como «normalizado». Aquellas personas o colectivos que solemos dejar en las periferias se convierten en generadores de arte y belleza, de goce y alegría. Transforma los discursos, mima los defectos y ensalza lo ridículo. El circo social es un puente que nos acerca desde los impulsos más innatos: crear y jugar. 

 

Y te dedicas a esto por qué…

Creo que es lo único que podría hacer. Angela Davis dijo: «la revolución es una cosa sería, la más seria en la vida de un revolucionario. Cuando uno se compromete en la lucha, debe ser para siempre». Hace años que estoy involucrada en movimientos ciudadanos y conforme he ido creciendo se ha ido afianzando en mí la idea de que es desde ahí desde donde se puede conseguir algún cambio. Me quejo constantemente de las situaciones injustas, me duelen las discriminaciones y los corsés sociales pero cuando veo a la gente practicar circo, cuando me junto con mis amigas circenses a jugar o asisto a espectáculos en vivo, recupero la esperanza. Me dedico a esto porque me gusta más ver a la gente reír que llorar.

 

En la actualidad, ¿trabajas en algo relacionado con el circo social?

Sí, soy la gerente de la Asociación Donyet Ardit, en Alicante. Dicho así suena muy rimbombante pero en realidad mi función se basa en apoyar al equipo que somos en la asociación a generar una estructura que se sostenga en el tiempo que, en la práctica, es procurar que la burocracia no fagocite nuestro proyecto de circo socioeducativo. Llevo casi toda la gestión de la asociación con una modesta jornada remunerada y mucho trabajo en equipo. Tenemos en marcha dos talleres de circo estables para niñas/os y jóvenes, colaboramos en varias redes de trabajo relacionadas con el circo y procuramos decir que sí a todas las cañas que nos lanzan desde otros colectivos si nos sentimos a gusto éticamente hablando. Estamos tratando de conseguir unos antiguos cines en desuso que son municipales y los hemos solicitado en cesión de uso para instalarnos y darle forma a la Escuela de Circo de Alicante pero nuestra agenda y la de la administración van por distintas veredas, de momento. Además este año es nuestro 20 aniversario y hemos conseguido sacar adelante una Gala de Circo en el Teatro Principal de nuestra ciudad. Así que trabajo no nos falta.

 

¿Qué crees que necesita el circo social como sector profesional?

Pues es que nos veo tan bien avenidas/os que a veces pienso que nada, jejeje. Pero si tuviera que elegir algo diría dos cosas. Una: visibilidad, las ciudades en que vivimos merecen ser  impregnadas de lo que hacemos y no sólo los barrios o proyectos en los que trabajamos. El derecho a jugar y a disfrutar es para todas y todos, así que compartirlo es casi un deber. Y dos: feminismo. Y esto lo digo en un sentido muy amplio: por supuesto perspectiva de género en los contenidos pero también aplicarnos la ética del cuidado, aquellas personas que estamos en el arte y/o en el activismo solemos dar el doscientos por cien y eso, a menudo, hace que pasemos por encima de nuestros tiempos, de la conciliación, de nuestras necesidades como individuos y como grupos. Para ser un sector profesional que intervenga socialmente de forma eficaz hace falta tener una mirada feminista que ponga la vida por encima de todo, que mantenga un discurso coherente con la acción, que se cuide para poder cuidar. 

 

¿Qué mejorarías de la formación que recibimos las profesionales del circo social?

El reconocimiento oficial, el circo es un arte integral cuyo aprendizaje es arduo y merece estar acreditado. Si a eso le sumamos que la aplicación social de este arte necesita una formación específica, el resultado es que aquellas personas que nos dedicamos al circo social nos dejamos mucho tiempo y dinero en formarnos adecuadamente y, a efectos formativos reglados, no cuenta. También invitaría al sector en general a acordarnos en las formaciones que organizamos de jugar más. Conceptualizar está muy bien pero lo que aprendemos jugando no se nos olvida jamás y ¡encima es nuestro tema!.

 

La idea de estas entradas es visibilizar a otros profesionales del circo social. Hay alguna referente para tí, o algo que nos quieras contar…

Pues para mí ha sido muy importante conocer a la compañera de Circo Corsaro en Nápoles, Sesa Cesaroni, quien está abriendo camino en la pedadogía circense con perspectiva de género y respeto a las diversidades sexuales en Europa. El intercambio de material con ella en relación a circo, género y derechos lgtbi nos ha animado desde la Federación Estatal de Escuelas de Circo Socioeducativo (FEECSE) a abrir una línea de trabajo transversal en este sentido y me parece que va a ser un camino bonito de recorrer