Formació de Formadors/es en Circ Social

(Català)

DESCRIPCIÓ

L’aprenentatge d’habilitats pedagògiques per a la intervenció professional amb persones en situació de risc social a través del circ constitueix una experiència innovadora que contribueix a establir nous models de referència educativa. Aquest programa formatiu ha estat dissenyat per l’equip pedagògic de l’Ateneu Popular 9 Barris, amb prop de trenta anys d’experiència en la intervenció educativa a través del circ. La seva elaboració ha comptat amb la col·laboració del Departament d’Acció Social de Cirque du Soleil i s’ha realitzat en associació amb la xarxa Europea de formació i circ social Caravan. A més, a estat ha estat reconeguda com a formació d'interès per Departament de Benestar Social i Familía de la Generalita de Catalaunya. 

Amb aquest curs adreçat a artistes, professors/es, formadors/es, formadors/es..., volem respondre a la necessitat d’aprendre eines teòriques i pràctiques per apropar-se al concepte de circ en el treball socioeducatiu amb persones en situació de risc social.

Per inscriure-us ompliu el següent formulari:

 

 

 EL PROGRAMA FORMATIU

 Consta de 120 hores repartides en 6 etapes formatives de 20 hores cadascuna.

 Com es distribueixen les etapes del curs:

 BLOC TEMÀTIC 1

Etapa 1: 25, 26 i 27 de novembre de 2016

 BLOC TEMÀTIC 2

Etapa 2: 16, 17 i 18 de desembre de 2016

Etapa 3: 13, 14 i 15 de gener de 2017

 BLOC TEMÀTIC 3

Etapa 4: 3, 4 i 5 de febrer de 2017

Etapa 5: 24,25 i 26 de febrer de 2017

 BLOC TEMÀTIC 4

Etapa 6: Pràctiques

 

HORARIS

 • Divendres de 18-21h
 • Dissabtes de 10-14h i de 15-20h
 • Diumenges 10-14h i de 15-19h

 

 

 

INSCRIPCIONS

 Podreu formalitzar la vostra inscripció a partir del 26 d’octubre en aquesta mateixa pàgina. Tan sols cal que accediu al formulari següent i seguiu les instruccions. Places limitades!

PREU: el cost de cada etapa és de 120€

Us podeu inscriure a totes les etapes o fer la formació per blocs. Important: per passar al bloc següent s’han de cursar totes les etapes del bloc anterior.

 

CONTINGUTS CURS 2015/16

BLOC TEMÀTIC 1

ETAPA 1

 • Definició de circ social
 • Tasques del formador de circ social
 • Eines per a la gestió de conflictes
 • Treball en xarxa i comunitari
 • Fonaments del circ social

 

BLOC TEMÀTIC 2

ETAPA 2

 • Desafiaments de la intervenció en circ social
 • Anàlisi del context d’un projecte social i del territori
 • Creativitat: estimular i explorar
 • Introducció als objectius pedagògics
 • Comunicació dins de la situació d’ensenyament-aprenentatge
 • Per entendre els conceptes d’inclusió social, la perspectiva de gènere i la consciència intercultural

ETAPA 3

 • Crear exercicis adaptats a la persona i al grup
 • Rol del formador de circ social, ètica i formació
 • Treballar amb un soci pedagògic
 • Observació, feedback i supervisió

 

BLOC TEMÀTIC 3

ETAPA 4

 • Enfrontar-se a l’inesperat
 • Creativitat: combinar i obrir, transmetre habilitats de forma creativa
 • La comunicació
 • Gestió de conflictes
 • Objectius i activitats adaptades al públic objectiu i al context
 • La seguretat i el control

 ETAPA 5

 • Anàlisi de les Organitzacions
 • L’Avaluació
 • Com fer un projecte de circ social
 • Circ aplicat
 • Primers auxilis a nivell general i aplicat al circ

 

BLOC TEMÀTIC 4

ETAPA 6

 • Realització de 20h de pràctiques en projectes de formació i circ social

 

PROCÉS I OBJECTIUS DEL PROGRAMA

El programa s’ha realitzat en coordinació amb la Xarxa Europea de Formació Circ Social Caravan a partir de l’estudi del perfil del formador de circ social (2008) i de les competències necessàries per desenvolupar la seva activitat educativa. La investigació, sustentada per la Comissió Europea, i conduïda per la Universitat Lliure de Brussel·les (2009-2010) i la Universitat de Lovaina (2012-2014), es formalitza en la creació d’aquesta formació de circ social que serà realitzada en diferents països europeus.

El principal objectiu és l’adquisició d’eines pedagògiques, creatives i tècniques per al treball educatiu amb persones en situació de risc social. Per aconseguir-ho es treballa d’una manera dinàmica i pràctica construint el coneixement entre tots i totes, en grup, amb jocs i dinàmiques de grup, donant material teòric i didàctic útil, eines aplicables i posant exemples pràctics i reals.

L’avaluació de la formació és contínua. Es valora l’actitud general (comportament, relació amb el grup), l’art d’ensenyar (metodologia, didàctica...), el coneixement tècnic de les diferents disciplines i l’aproximació artística (investigació creativa, expressió...).

L’alumnat rebrà un certificat amb les competències adquirides en cadascuna de les etapes superades i un diploma, un cop cursada tota la formació (pràctiques incloses).

 

 

(Castellano)

DESCRIPCIÓN

El aprendizaje de habilidades pedagógicas para la intervención profesional con personas en situación de riesgo social a través del circo constituye una experiencia innovadora que contribuye a establecer nuevos modelos de referencia educativa. Este programa formativo ha sido diseñado por el equipo pedagógico del Ateneu Popular 9 Barris, con cerca de treinta años de experiencia en la intervención educativa a través del circo. Su elaboración ha contado con la colaboración del Departamento de Acción Social de Circo del Sol y se ha realizado en asociación con la red Europea de formación y circo social Caravan. Con este curso dirigido a artistas, profesores / as, formadores / as, formadores / as ..., queremos responder a la necesidad de aprender herramientas teóricas y prácticas para acercarse al concepto de circo en el trabajo socioeducativo con personas en situación de riesgo social.

 

EL PROGRAMA FORMATIVO

Consta de 120 horas repartidas en 6 etapas formativas de 20 horas cada una.

Cómo se distribuyen las etapas del curso:

BLOQUE TEMÁTICO 1

Etapa 1: 25, 26 y 27 de noviembre de 2016

BLOQUE TEMÁTICO 2

Etapa 2: 16, 17 y 18 de diciembre de 2016

Etapa 3: 13, 14 y 15 de enero de 2017

BLOQUE TEMÁTICO 3

Etapa 4: 3, 4 y 5 de febrero de 2017

Etapa 5: 24,25 y 26 de febrero de 2017

BLOQUE TEMÁTICO 4

Etapa 6: Prácticas

 

HORARIOS

 • Viernes de 18-21h
 • Sábados de 10-14h y de 15-20h
 • Domingos 10-14h y de 15-19h

INSCRIPCIONES

Podrá formalizar su inscripción a partir del 26 de octubre en esta misma página. Tan sólo hay que acceder al formulario y siga las instrucciones. Plazas limitadas!

PRECIO: el coste de cada etapa es de 120 €

Puede inscribirse en todas las etapas o hacer la formación por bloques. Importante: para pasar al siguiente bloque se han de cursar todas las etapas del bloque anterior.

 

CONTENIDOS CURSO 2015/16

BLOQUE TEMÁTICO 1

ETAPA 1

 • Definición de circo social
 • Tareas del formador de circo social
 • Herramientas para la gestión de conflictos
 • Trabajo en red y comunitario
 • Fundamentos del circo social

BLOQUE TEMÁTICO 2

ETAPA 2

 • Desafíos de la intervención en circo social
 • Análisis del contexto de un proyecto social y del territorio
 • Creatividad: estimular y explorar
 • Introducción a los objetivos pedagógicos
 • Comunicación dentro de la situación de enseñanza-aprendizaje
 • Para entender los conceptos de inclusión social, la perspectiva de género y la conciencia intercultural

ETAPA 3

 • Crear ejercicios adaptados a la persona y al grupo
 • Rol del formador de circo social, ética y formación
 • Trabajar con un socio pedagógico
 • Observación, feedback y supervisión

BLOQUE TEMÁTICO 3

ETAPA 4

 • Enfrentarse a lo inesperado
 • Creatividad: combinar y abrir, transmitir habilidades de forma creativa
 • La comunicación
 • Gestión de conflictos
 • Objetivos y actividades adaptadas al público objetivo y al contexto
 • La seguridad y el control

ETAPA 5

 • Análisis de las Organizaciones
 • La Evaluación
 • Cómo hacer un proyecto de circo social
 • Circo aplicado
 • Primeros auxilios a nivel general y aplicado al circo

BLOQUE TEMÁTICO 4

ETAPA 6

 • Realización de 20h de prácticas en proyectos de formación y circo social

 

PROCESO Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El programa se ha realizado en coordinación con la Red Europea de Formación Circo Social Caravan a partir del estudio del perfil del formador de circo social (2008) y de las competencias necesarias para desarrollar su actividad educativa. La investigación, sustentada por la Comisión Europea, y conducida por la Universidad Libre de Bruselas • las (2009-2010) y la Universidad de Lovaina (2012-2014), se formaliza en la creación de esta formación de circo social que será realizada en diferentes países europeos.

El principal objetivo es la adquisición de herramientas pedagógicas, creativas y técnicas para el trabajo educativo con personas en situación de riesgo social. Para ello se trabaja de una manera dinámica y práctica construyendo el conocimiento entre todos y todas, en grupo, con juegos y dinámicas de grupo, dando material teórico y didáctico útil, herramientas aplicables y poniendo ejemplos prácticos y reales.

La evaluación de la formación es continua. Se valora la actitud general (comportamiento, relación con el grupo), el arte de enseñar (metodología, didáctica ...), el conocimiento técnico de las diferentes disciplinas y la aproximación artística (investigación creativa, expresión ... ).

El alumnado recibirá un certificado con las competencias adquiridas en cada una de las etapas superadas y un diploma, una vez cursada toda la formación (prácticas incluidas).